Detský tábor Duchonka Land
Logo

ZASLÚŽITE SI PRÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY S KAMARÁTMI

 

Zmluvné podmienky detského tábora Duchonka Land

  1. priniesť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa v deň nástupu na tábor
  2. podpísať po príchode na tábor prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré je súčasťou odoslanej prihlášky, ktorá tu vytlačená čaká na Vás
  3. podpísať po príchode na tábor prihlášku na letný detský tábor Duchonka Land, ktorá je zároveň zmluva o poskytnutí služieb.
  4. uhradiť celkovú sumu za tábor okrem zaplatenej zálohy a po odpočítaní získaného bonusu , najneskôr v deň nástupu na tábor, po príchode , v hotovosti
  5. cena poukazu je zmluvnou cenou medzi dodávateľom a objednávateľom

Storno podmienky:

  1. klient - objednávateľ má právo zrušiť účasť na tábore písomným oznámením.
  2. zrušenie účasti nastane momentom doručenia tohoto oznámenia dodávateľovi.
  3. V prípade ochorení a úrazov Vám bude záloha vrátená celá bez storna do dňa nástupu na táborový pobyt
  4. klientovi bude vrátená zaplatená záloha znížená o následujúce storno poplatky:

Storno poplatky : ak klient stornuje zmluvu o poskytnutí služieb do

100 dní, potom je poplatok 5,-€

do 100-70 dní, potom je poplatok 10,-€

do 70 - 50 dní, potom je poplatok 20,-€

do 50 - 20 dní, potom je poplatok 30,-€

do 20 - 0 dní, potom je poplatok 40,-€

Storno poplatky objednávateľ neplatí ak vyšle miesto seba náhradníka, ktorý uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb v takom znení ako klient ktorého nahrádza. Inak povedané, doručí vyplnenú prihlášku s údajmi náhradníka na letný detský tábor Duchonka Land . Za doručené sa považuje odoslanie prihlášky emailom z webovej stránky http://tabory.duchonkaland.sk/prihlaska-na-tabor-2014.html  , alebo poštou na adresu:

euDEAL ZIFČÁK,s.r.o. , Duchonka Land, 956 22 Prašice

V prípade prehlásenia klienta na iný termín turnusu sa neúčtujú žiadne storno poplatky.

Osobné veci detí: Peniaze a cenné veci majú možnosť klienti dať do úschovy dodávateľovi služieb v letnom detskom tábore Duchonka Land, ktorý nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci a majetok klientov (oblečenie, obuv, mobilné telefóny,fotoaparáty, kamery,šperky, vreckové, lieky a iné hodnoty),ktoré si nezverili do úschovy pre prípad poškodenia, zničenia, straty či krádeže.

Zákonný zástupca sa zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody spôsobené dieťaťom, ktoré prihlásil na detský tábor touto zmluvou, neodkladne pri jeho preberaní.

 

Súčasťou zmluvných podmienok je ustanovenie o ochrane osobných údajov spoločnosťou euDEAL Zifčák, s.r.o. prevádzkovateľ Duchonka Land.  V súlade s Nariadením EÚ 679/2016 o zákonom  č.18/2018 Z.z. o ochrane os. údajov  sa v spoločnosti euDEAL Zifčák, s.r.o.  spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, (rodič, dieťa) za  účelom:   

-uzatvorenia PRIHLÁŠKY NA LETNÝ DETSKÝ TÁBOR DUCHONKA LAND
 spoločnosť euDEAL Zifčák, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb, kde sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu.
Účel spracúvania : 
- informovanie o aktuálnych obchodných oznámeniach, ponukách a akciách zo strany prevádzkovateľa,                                         súhlasím ?                                  nesúhlasím ?
- vyjadrenia súhlasu s prípadným zverejnením skupinovej, individuálnej fotografie alebo video záznam účastníkov tábora na webovej stránke prevádzkovateľa www.duchonkaland.skwww.komunikujeme.com  a na facebooku.       súhlasím ?       nesúhlasím ?
- sprístupnenia osobných údajov účastníka tretej osobe s ktorým má prevádzkovateľ  uzatvorený zmluvný vzťah v súlade so  zákonom §8, ako daňový poradca, programátor a grafik webovej stránky.                            súhlasím ?                                  nesúhlasím ?
- vedenia evidencie osobných údajov  v informačných systémoch  pre  potreby účtovných a daňových povinností prevádzkovateľa .              súhlasím ?                          nesúhlasím ?

 

 Hodnotenie návštevníkov 4.6 z 5 fbrating


TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

Zaujímajú Vás novinky?

Vpíšte Váš e-mail a kliknite odoslať.

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2017 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák